Begrotingsbehandeling 2022-2025

Voorzitter, leden van de raad, college en toehoorders, Voor ons ligt de begroting 2022-2025, een beleidsarme begroting zoals het ook hoort aan het einde van een raadsperiode vind onze fractie.

Wat onze fractie belangrijk vind om mee te nemen en we eigenlijk
onvoldoende terugvinden in deze begroting is een algemene beschouwing
inzake woningbouw. De woningbouw in Zevenaar laat allemaal veel te lang op
zich wachten, de huidige woondeal is eigenlijk alweer achterhaald.
Niet voor niets heeft onze fractie de aangenomen motie voor herinvoering
van de starterslening  ingediend, maar er zijn ook zeker doorstroomwoningen
en woningen gericht op senioren nodig. Dit om ook doorstroming te krijgen.
Mooi dat Lokaal Belang en CDA dit nu ook inzien en achter het VVD
plan Bouwen, Bouwen en Bouwen staan! 

Echter als er geen starters en/of betaalbare woningen gebouwd worden
hebben we er niet zo veel aan. Daarom zet de VVD zich ook vol in om toch
snel aan de slag te gaan met Flexwoningen om aan de huidige acute woningnood
op korte termijn op te kunnen lossen. Ook is onze fractie van mening dat we
sneller gemeentelijk vastgoed kunnen  herbestemmen als woning locatie

Ons huidige en nieuwe college moet vaart maken de komende jaren en wij
willen hun daarbij helpen.

Daarom bouwen, bouwen, bouwen.

Voorzitter,

De fractie van de VVD wil de OZB (gemeentelijke belastingen voor onze inwoners,
verenigingen en ondernemers) zo laag mogelijk houden, daarom ook het
gezamenlijke amendement met de PVDA,D66 en SP om de verhogingen
uit het verleden ongedaan te maken nu de gemeente er financieel beter voor staat.

Ook het afschaffen hondenbelasting zouden we nu willen uitvoeren,
omdat dit niet meer van deze tijd is en het zou nu moeten kunnen.
De VVD vind deze belasting oneerlijk aangezien de opbrengt opgaat aan
algemene middelen en geenszins in relatie staat tot honden. 

De fractie van de VVD is van mening dat reclamebelasting en terrasbelasting
enkel voor de centrumondernemers in de stad Zevenaar ongelijkwaardig is
(waarom betaald een slager in de stad Zevenaar wel voor zijn banner,
en waarom betaald een slager in Tolkamer niet voor zijn banner
(harmonisatie denken we dan). Vandaar ook onze amendementen.
Gelijke monniken gelijke kappen. Deze harmonisatie had inmiddels ook
wel plaats mogen vinden zijn wij van mening. Gratis parkeren in de stad
zal nader bekeken moeten worden, hoe is de afgelopen drie maanden verlopen?
Naar aanleiding van deze evaluatie inclusief de data-analyse is de VVD Zevenaar
van mening om gratis parkeren opnieuw ter discussie te stellen dit om een
mogelijkheid te creƫren om het centrum weer bruisend maken.

Wij vinden het logisch dat afspraken gemaakt in het verleden ook uitgevoerd
worden bijvoorbeeld Carvium Novum, waarbij, aan de destijds gemaakte afspraken, maar voor een klein deel uitvoering is gegeven. Wat vinden de inwoners van voormalig Rijnwaarden en
Zevenaar nu na 4 jaar van na de gemeentelijke fusie? is dit ooit onderzocht ?

De VVD vindt dat het belangrijk is dat iedereen de zorg ontvangt die nodig is.
Hierbij vindt de VVD dat we scherp moeten zijn op de ontwikkelingen, gezien
de grote uitdagingen die er liggen op het gebied van Jeugdzorg maar zeker ook
WMO, zodat wij deze zorg ook kunnen blijven bieden. Hierbij is een grote rol
weggelegd voor preventieve interventies en zicht krijgen op de mogelijke
inhaaleffecten na de coronaperiode. De VVD vindt het van groot belang dat er
niet alleen naar het eigen domein op het gebied van zorg gekeken wordt maar
ook inventief wordt gedacht en een goede aansluiting wordt gevonden bij de
overige domeinen binnen de zorg. Voor de VVD is het belangrijk dat iedereen
binnen de gemeente meedoet en onderdeel uitmaakt van de samenleving.
Gericht op preventie en binding in de samenleving vervult o.a. sport en cultuur
een waardevolle en cruciale rol. 

Dan tot slot voorzitter nog over participatie, 

De inwoners van Zevenaar zijn niet altijd tevreden hoe ze worden betrokken
bij uitvoerende plannen, VVD Zevenaar wil dit met voorrang veranderen.
Inwoners, stichtingen, verenigingen en ondernemers van Zevenaar staan op
plaats 1 voor het succes in de toekomst. Wij willen zo spoedig mogelijk aan de
commissievergaderingen een andere invulling geven, waarbij onze allen zich
meer betrokken voelen bij de projecten. Daarnaast zou de fractie van de VVD
samen met de andere fracties eens serieus willen gaan kijken naar een
raadsakkoord met het oog op de komende verkiezingen,
Wij zijn van mening dat dit de democratie en positieve samenwerking
ten goede komt.

Dank u wel voorzitter.