Artikel 10a Voorrang bij urgentie

In artikel 10 a van de voorgestelde huisvestingsverordening is in de voorrangsregeling bij urgente gevallen aan vergunninghouders (ook wel statushouders genoemd) voorrang verstrekt boven andere groepen woningzoekenden. De VVD vindt dat niet eerlijk en vindt dat er geen reden is deze groep extra voorrang te verschaffen. De VVD begrijpt dat ook vergunninghouders een woning moeten krijgen, dit wordt namelijk door de landelijke politiek ons opgedragen, De VVD vindt dan ook dat de gemeente deze mensen onderdak moet bieden maar dat mag niet ten koste gaan van de woningvoorraad. De VVD heeft de afgelopen maanden zich ook hard gemaakt om de acute woningmarktproblematiek aan te pakken. Gewezen wordt op de motie starterslening (in behandeling bij college), alsmede de motie voor flexwoningen (in behandeling bij college). Ook anderszins heeft de VVD zich sterk gemaakt voor een vlotte aanpak door het college en de kansen te pakken die zich concreet voordoen (bijv. Vestersbos, plannen Aerdt). Samen met dit flankerend beleid moeten er op korte termijn voor iedereen mogelijkheden komen.

Amendement Huisvestingsverordening

 

De ondergetekende stelt volgend amendement voor bij voorstel huisvestingsverordening gemeente Zevenaar 2020 (nr. Z/19/330472)

 

De raad besluit:

 

De huisvestingsverordening gemeente Zevenaar 2020 (nr. Z/19/330472) vast te stellen

 

wordt gewijzigd in:

De huisvestingsverordening gemeente Zevenaar 2020 (nr. Z/19/330472) vast te stellen

Artikel 10a Voorrang bij urgentie

Lid 3. Als meerdere urgent woningzoekenden in aanmerking komen voor een
huisvestingsvergunning wordt de rangorde als volgt bepaald:


a. als eerste komen in aanmerking woningzoekenden aan wie een herstructureringsurgentieverklaring is verstrekt;
b. als tweede komen in aanmerking woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang van personen die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten;
c. als derde komen in aanmerking woningzoekenden aan wie een mantelzorgurgentieverklaring is verstrekt;
d. als vierde komen in aanmerking woningzoekenden aan wie een noodurgentieverklaring is verstrekt.

e. als vijfde komen in aanmerking woningzoekende vergunninghouders waarbij de corporatie per gehonoreerde bemiddeling zorgt.