Online event over woningbouw in de gemeente Zevenaar

Companen heeft een rapport geschreven over de woningbehoefte in de gemeente Zevenaar. Dit vatten we als volgt samen: • Jonge huishoudens aan het begin van hun wooncarrière (starters, alleen of als stel tot circa 30 jaar) ervaren tekorten aan betaalbaar woonaanbod. • De markt pakt deze tekorten niet aan. Het vraagt gericht beleid. • De vraag naar sociale huurwoningen blijft. Door de transformatieopgave naar andere woonvormen en door onzekerheden vanuit bijvoorbeeld de Corona-pandemie is uitbreiding van het sociale huuraanbod gewenst.

Discussieer via deze link mee aanstaande woensdag 20:00 uur

Woningbehoefte in de kernen
Kern Zevenaar (centrum en overige wijken): De kwalitatieve woningbehoefte is afkomstig van starters/jonge huishoudens, gezinnen en
ouderen. Starters/jonge huishoudens en gezinnen vragen om woningen
tot € 300.000, met het accent op woningen tot € 200.000. Voor ouderen
resulteert dit in een vraag naar toegankelijke woningen in de sociale huuren de koopsector, nabij voorzieningen.
Babberich, Angerlo en Giesbeek: Vergrijzing speelt in deze kernen, maar
er zijn tevens jonge huishoudens en gezinnen aanwezig die een woningbehoefte hebben. Jonge huishoudens en gezinnen vragen om grondgebonden koopwoningen tot € 300.000. Er is daarnaast beperkt vraag naar
appartementen in de sociale huur en de koopsector die flexibel zijn in te
zetten voor jonge huishoudens (accent op betaalbaarheid) en ouderen
(accent op toegankelijke woningen). In Giesbeek voorzien we de meeste
additionele woningbehoefte, met een sterker accent op de vraag van jonge
huishoudens (particuliere huur en goedkope koop).
Pannerden, Aerdt en Herwen: In Pannerden, Aerdt en Herwen voorzien
we een beperkte groei van de woningbehoefte. De woningbehoefte in
deze kernen komt vooral van starters/jonge huishoudens die in de eigen
kern een woning zoeken. Zij zijn meer dan in de andere kernen gericht op
een grondgebonden koopwoningen in plaats van huurwoningen. Zij vragen
om koopwoningen tot € 300.000, die in de huidige markt maar zeer
beperkt vrijkomen.
Lobith en Tolkamer: We zien op lange termijn kwetsbaarheden ontstaan
voor de woningvoorraad in Lobith en Tolkamer. Er zijn beperkte verhuisbewegingen naar deze kernen en tegelijkertijd ook een vergrijzende
bevolking. De woningbehoefte in deze kernen is vooral afkomstig van de
lokale behoefte. Dit resulteert in betaalbaar aanbod in de koopsector tot
€ 300.000 en beperkte vraag naar woningen boven de € 300.000 voor
doorstromende gezinnen. Ouderen richten zich bij verhuizing eerder op
toegankelijke woningen in het centrum van Zevenaar.
Lathum en Spijk: In Lathum en Spijk is er een zeer beperkte groei van de
woningbehoefte. Bij toevoeging is maatwerk nodig. Beperkte nieuwbouw
kan voorzien in de lokale behoefte van starters. De vraag van gezinnen
wordt bediend in de bestaande voorraad. Ouderen richten zich bij
verhuizing op toegankelijke woningen in het centrum van Zevenaar