Begrotingsbehandeling 2021-2024

Voorzitter, Voor ons ligt de begroting 2021-2024. Hierin zien we het uitgave patroon van de gemeente, en constateren we dat de financiële situatie van de gemeente onverminderd zorgelijk blijft. Verder kunnen wij als VVD hier kort over zijn. Doen wat nodig en geen nieuw beleid. We hebben immers een uitdaging om de effecten van de Corona uitbraak binnen de gemeente Zevenaar te kunnen behappen. Dit vraagt om een moment van rust en dus even een pas op de plaats.

Gelukkig zijn er onder aanvoering van de landelijke VVD lijn veel economische steunmaatregelen  genomen om de pijn iets verzachten ( TOZO 1, 2 en 3) waarbij onze minister president Mark Rutte zich als goed bestuurder heeft laten zien, iets waar ons college een voorbeeld aan kan nemen.

Voorzitter,
Het zijn rare tijden, ons land zit in een diepe crisis, sociale contacten die essentieel zijn voor ons welbevinden zijn tot een minimum gedaald. Onze vrijheden zijn zeer beperkt, en ons land is verdeeld. Na 75 jaar vrijheid, dat we dit jaar helaas niet groots konden herdenken, hebben wij ons zelf te weinig aan de 1,5 meter regel samenleving gehouden, dat uiteindelijk heeft geresulteerd in 2de  Lock  down.

Economisch en sociaal gezien worden alle mensen enorm op de proef gesteld. Ondernemers waarin met name de Recreatieve en evenementen sector, Horeca, winkeliers, vervoersbedrijven en ZZP’ers enorm geraakt worden en waarbij de zorg overbelast is en veel huishoudens kunnen de eindjes niet meer aan elkaar knopen door werkloosheid of inleveren van salaris. Ook op gemeentelijk bestuurlijk vlak resulteert deze crisis in enorme opgave voor onder andere de raad. 

Het herstelplan stelt ons voor een uitdaging. Hierin zijn zaken opgenomen waarvan wij als VVD ons afvragen of deze nu echt moeten? Wij zouden in ieder geval andere keuzes hebben gemaakt. De realiteit heeft ons inmiddels hard ingehaald. Het aantal besmetting liep fors op en dit heeft ontwrichtende effecten op de samenleving. Niet alleen de gedeeltelijke “Lock down” die vele van onze ondernemers, horeca en verenigingen voor extra uitdagingen stelt. Hiernaast zijn de verwachtingen op het gebied van Onderwijs, Jeugdzorg en WMO ook niet rooskleurig. Wat zijn de achterstanden? Komt er nog een golf van inhaalzorg extra ondersteuning aan verschillende kwetsbare groepen? Moeten ondernemers extra worden ontzien door bijv. Kwijtschelding van belastingen? U wilt straks toch ook nog een gezellige en bruisende gemeente waar men terecht kan voor ontspanning en winkels?

Wij roepen u als college en zeker ook de raad op om geen grote bedragen uit te geven aan investeringen die geen acute noodzaak hebben of invulling van wensen te doen. Laten we eerst kijken wat echt onze aandacht vraag en aan het eind wanneer we de effecten kunnen zien de rekening opmaken en dan keuzes maken wat nog wel verantwoord is. Nu is het moment om samen te doen wat nodig is en samen een vuist maken.

De fractie van de VVD is van mening dat een economisch herstelplan wat nu voorligt van essentieel belang moet zijn voor onze inwoners, verenigingen en stichtingen en ondernemers. Onze fractie is dan ook blij dat de gemeente haar rol hierin pakt en een herstelplan heeft geschreven. Een Sociaaleconomische injectie. De titel is in ieder geval al veelbelovend. Er wordt voorgesteld om een ongeveer 5,2 miljoen uit te trekken om goed uit deze vervelende situatie te komen. Onze gemeente telt ruim 40.000 inwoners, bijna 2.000 ondernemers en talloze stichtingen en verenigingen.

De fractie van de VVD vind het echter onverantwoord en onbegrijpelijk dat het geld van onze inwoners, in een tijd als deze, niet volledig besteed wordt aan onze inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen. En zal het herstelplan in deze vorm dan ook niet steunen. Dit is in onze ogen geen sociaal economische injectie. Het is een reddingsplan voor de bestuurlijke ambitie. Dit is ook de reden dat de VVD met een achttal amendementen komt om juist wel onze inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen te steunen.

De fractie van de VVD heeft nog nooit zoveel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gesproken en gehoord die enorm teleurgesteld zijn in onder andere de doortastendheid en communicatie van deze gemeente. Ook over de Bestuurscultuur kunnen we ook niet echt in de hosanna stemming komen, coalitie en oppositie lijken verder van elkaar af te staan als ooit tevoren. Dit was een onderdeel uit het betoog van vorig jaar maar nog steeds actueel. Met een team van 8 communicatie medewerkers binnen onze organisatie zijn wij nog steeds niet in staat de juiste info tijdig bij onze belanghebbende te krijgen, communicatie is meer dan alleen een nieuwsbrief maken. Gezien het groot aantal insprekers bij de 3 commissie vergaderingen, vragen wij ons ook af communiceert college en organisatie wel op de juiste wijze?    

Het college heeft gelukkig wel de focus op de economie en een goed oog voor werkgelegenheid althans dat pretendeert men. Echter bij een goede economie is wonen een van de belangrijkste pijlers.

Het Thema BOUWEN is wat de VVD-fractie wederom mist. 

Het Thema bouwen, Bouwen voor jong en oud. Klein bouwen voor de starters en net afgestudeerden. Bouwen op maat voor onze ouderen die graag dicht bij de kinderen en/of in eigen kern willen wonen. Bouwen dus. Mooie initiatieven, zoals de HAB-woningen en het leegstaand gemeentelijk vastgoed wordt nog steeds niets gedaan.

Onze fractie heeft daar, onder andere Vestersbos al meerdere malen aandacht voor gevraagd. Snelheid in uitvoering is van groots belang, en er is nu behoefte voor kleine / zelfstandige / betaalbare woningen, bestaande leegstaand “ gemeente vastgoed “ zou op zeer korte termijn hier een bijdragen aan kunnen leveren voor een oplossing.

Waar wacht u op? Ga aan het werk. Zeker met het oog op dat dit geld oplevert en de lokale economie kan helpen. Vandaar dat ook hier een amendement voor indienen. 

Groot is het ambitie niveau vanuit Arnhem – Nijmegen inzake de Regionale Energie Strategie (RES), met de vraag behouden kleinere gemeentes nog wel de regie in eigen hand? Worden de toekomstige belangen van onze inwoners wel in de plannen betrokken? Worden alle energie transitie mogelijkheden wel benut, de focus zit nu in zonnepanelen en windmolens ( turbines ). Daarom lijkt het ons overbodig versnelling aan te brengen in het project Angerlo “ aardgasvrij “. Daarom hebben ook hier een amendement voor ingediend.

 

Tot slot voorzitter,

vraagt de fractie van de VVD u oog te houden voor de inwoners en organisaties die het nu moeilijk hebben en roept het college op om nu een ja mits te zeggen zoals in het college programma genoemd staat en niet tegen te werken aan goede ideeën en plannen.