Algemene beschouwing 2020-2023

Voorzitter, leden van de Raad, College, mensen op de publieke tribune en mensen die deze vergadering later zullen terug kijken. De begroting 2019-2022 vorig jaar van de nieuwe gemeente Zevenaar was voor ons een verrassing, dit door de vele mooie onderwerpen die de VVD-fractie erg aanspraken. Wij hadden echt het idee dat er sprake was van een trendbreuk, waarin gestreefd werd naar een zo breed mogelijk gedragen coalitieakkoord waarin ook de oppositie zich zou herkennen. Ook putten we moed uit het coalitie akkoord van toen.

Enkele citaten uit het coalitieakkoord 2018:

 

"De organisatiestructuur en de bestuurscultuur moeten ten dienste staan van onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties.

Onze bestuurders zijn betrokken en betrouwbaar. Wij staan voor een duidelijke koers die de basis biedt voor een daadkrachtig en integer bestuur. "

 

"Onze bestuurders zijn betrokken en betrouwbaar. Wij staan voor een duidelijke koers die de basis biedt voor een daadkrachtig en integer bestuur.  We staan voor een gezond en solide financieel beleid. Dit betekent een structureel sluitende begroting.

Wij gaan verstandig om met gemeenschapsgeld.

Sober waar het kan, sociaal waar het moet.

Dat is goed voor Zevenaar en we geloven erin dat we dat samen voor elkaar krijgen. Lokaal Belang en CDA samen en vooral samen met de Zevenaarse samenleving. Dat doen we met en voor onze inwoners

en onze ondernemers. "

 

Voorzitter,

Onze fractie van de VVD vraagt zich nu toch sterk af, was dit nu echt ernst of waren dit toch de zogenaamde sprookjesverhalen?

De fractie van de VVD heeft nog nooit zoveel inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties gesproken en gehoord die enorm teleurgesteld zijn in onder andere de doortastendheid en communicatie van deze gemeente.

Ook over de Bestuurscultuur kunnen we ook niet echt in de hosanna stemming komen, coalitie en oppositie lijken verder van elkaar af te staan als ooit tevoren.

 


 

Voorzitter,

 

Voor ons ligt de kadernota, met structureel miljoenen tekorten, de fractie van de VVD vraagt zich af waar de begeleidende brief is aan de Provincie om haar onder toezicht te laten stellen. (Artikel 12).

 

Verbouwereerd waren we dan ook dat er ook nergens voorstellen voor bezuinigingen te lezen zijn maar alleen denkrichtingen aangegeven worden.

 

De fractie van de VVD kan zich hier totaal niet in vinden en vindt dat het college ernstig tekort geschoten is om de regie hierover te nemen. Ondanks de goede inzet heeft het college laten blijken Niet in Control te zijn.

 

Wij wijzen onder meer op het feit dat de tekorten in de zorg, met name de jeugdzorg enorm zijn opgelopen, dit in volstrekte tegenspraak met de begrootte cijfers.

 

U heeft gelukkig wel de focus op de economie en een goed oog voor werkgelegenheid, echter de focus op de maak-industrie blijft ons inziens achter op die van de logistiek en vrijetijdseconomie.

 

Voorzitter,

het Thema BOUWEN dat is wat de VVD-fractie wederom mist in deze kadernota.

 

Het Thema bouwen, Bouwen voor jong en oud. Klein bouwen voor de starters en net afgestudeerden. Bouwen op maat voor onze ouderen die graag dicht bij de kinderen en/of in eigen kern willen wonen. Bouwen dus.

 

Diverse keren hebben wij bestaand vastgoed bij u onder de aandacht gebracht, hierin zien wij geen enkele vooruitgang! Welke visie heeft dit college nu? Wij zien vooralsnog geen enkel beleidsplan van u terug ! De beperking van de provincie is eraf, dus bouwen, bouwen en nog eens bouwen.

  

Maar ook ruimte te laten voor groen en speelveldjes. Kinderen willen spelen, geef ze ruimte om te groeien. Helaas ook hier is de communicatie met de inwoners niet goed. Participatie wilt u?, communiceer dan ook en help inwoners die initiatieven tonen.

 

Mooie initiatieven, zoals de HAB-woningen en het leegstaand gemeentelijk vastgoed,

Niets mee gedaan.

Waar wacht u op? Ga aan het werk. Zeker met het oog op dat dit geld oplevert, geld wat we met deze tekorten die u presenteert hard nodig hebben.

 

De VVD vindt het Thema wonen zo belangrijk, dat wij vinden dat dit een eigen Thema waard is. Dit geeft gelijk urgentie en prioriteit.

 

Voorzitter

Voor onze gemeente zijn er zorgen, grote zorgen om de enorme schuldenlast, het inzetten van reserves om te korten aan te vullen en  het beheersbaar houden van de uitgaven in het sociaaldomein en het gemak waarin grote sommen geld voor prestigeprojecten worden toegekend.

 

Wij maken ons wederom weer ernstig zorgen over het weerstandsvermogen en de risico inschatting.

Zoals Zevenaar er nu voor staat zal het weerstandsvermogen met rap tempo dalen. Dit is ook een extra indicatie dat Zevenaar er financieel erg slecht voor staat.

De risicoanalyse lijkt op gebied van sociaal domein meer op giswerk dan op een gedegen analyse. Dit geeft blijk van onvoldoende inzicht in de situatie. Zonder inzicht in de situatie is controle hebben onmogelijk.

 

Voorzitter

Over duurzaamheid is al veel gezegd sinds de start van de nieuwe gemeente.  

Het College beloofde ons allemaal vele malen “Wacht tot de kadernota 2018 en dan krijgt u van ons voorstellen hoe wij de duurzaamheidsambities gaan waarmaken.”.

Helaas kregen we die niet. Nu had de VVD wederom voorstellen en ideeën in deze kadernota van u verwacht, hoe u het beste meisje van de Gelderse klas kon gaan worden. Maar we zien enkel een warmte visie en plannen om van het gas af te gaan. 

 


 

We missen daarom niet alleen de invulling maar ook de visie. Visie voor een vlekkenplan, windmolens, zonneparken en alternatieve bronnen. Nee alle aangedragen initiatieven worden on hold gezet. Inwoners en ondernemers weten niet waar ze aan toe zijn. Ondernemers word gevraagd zelf maar met de inwoners in discussie te gaan, met onbegrip en boosheid tot gevolg.

Lijkt het niet zinvol om ook te kijken naar proefprojecten met waterstof zoals in Groningen. Maar al met al ga aan het werk en kom met voorstellen naar de raad. Hoe langer u wacht hoe meer onduidelijkheid er is.

 

Mobiliteit en bereikbaarheid voorzitter

Ook hier schiet u als college ernstig te kort. Inwoners zijn verbaasd en uiten hun ongenoegen over de planning van projecten die nu allemaal lijken samen te komen waardoor heel Zevenaar op slot zit.

Nog geen MER, nog geen aanpak Babberichseweg/Beekseweg. Files, files en nog eens files tot gevolg.

 

Tot slot voorzitter vraagt de fractie van de VVD zich daarom werkelijk waar af of dit college voldoende kundig is en van aanpakken weet. Ons blijkt daar nu in het geheel niet van. We zullen dan ook zeker niet voor dit voorstel stemmen. Hoewel we vinden dat het aan het college is om met bezuinigingsvoorstellen te komen hebben wij toch gemeend op een aantal ons in het oog springende punten al een schot voor de boeg te geven.

 

We vragen ons bijvoorbeeld af

Of die extra communicatiemedewerker fysiek domein echt nodig is ter vervanging van een externe adviseur;

Of het budget van de juridische kwaliteitszorg wel met € 65.000 verdubbelt moet worden.

Of het van het gas af halen van Riverparc nu wel uitgevoerd moet worden, mede gezien er geen goede duurzaamheidsvisie is.

En tot slot vragen ons af wat er uit de pilot data gedreven sturing van het sociaal domein is gekomen gezien het college niet weet waar de tekorten vandaan komen, dus wat rechtvaardigt nu nogmaals € 100.000 hier in te investeren?

Daarmee doen wij wat het college had behoren te doen namelijk de tering naar de nering zetten.

 

Dank u wel voorzitter