Opwaardering openbare ruimte Zevenaar

In het kader van de centrumvisie uit december 2015 wil de gemeente Zevenaar de vitaliteit van de openbare ruimte van het centrum als bovenlokaal winkelgebied in ere houden. Eén van de maatregelen daartoe is het beter laten aansluiten van de openbare ruimte op de behoeften van de consument. dit betekent dat de sfeer en beleving van het centrum verbeterd kunnen worden, dat er voorzieningen nodig zijn om jaarrond activiteiten en evenementen te organiseren en dat de aantrekkelijkheid van het centrum ook voor jongeren wordt vergroot. om deze doelen te bereiken is dit inspiratiedocument opgesteld. een realistisch plan, dat alle aanwezige kwaliteiten van Zevenaar uitbuit en inzichtelijk maakt hoe het centrum van Zevenaar opgewaardeerd kan worden tot een aantrekkelijke openbare ruimte waar het heerlijk vertoeven is en het aanwezige winkel- en horeca-aanbod tot zijn recht komt. Graag verneemt de fractie van de VVD hoe u als inwoner maar ook als Centrum Ondernemer tegen dit plan aankijkt.

© Buro Lubbers

Opwaarderen openbare ruimte
op de eerste plaats kan een zorgvuldige inrichting van de openbare ruimte sturend zijn in het opwaarderen van het centrum. de verrommeling bij de entrees van het centrum is typerend voor het karakter van kernwinkelgebied. een overdaad aan paaltjes, borden, straatmeubilair en reclame-uitingen bepaalt
het beeld. Hoewel de routes van de parkeervoorzieningen naar het centrum voor bewegingen zorgen en daarmee draagvlak voor de winkels creëren, is hun inrichting op veel plekken onaantrekkelijk. Wij stellen ons hier een rustig straatbeeld voor; minder is meer. uniformiteit in bijvoorbeeld de groenstructuur en reclame-uitingen draagt bij aan een aantrekkelijker beeld en een ontspannen gemoedstoestand van de bezoekers. de
inrichting van de openbare ruimte is gebaat bij zorgvuldigheid, eenvoud en balans.

Karakteristieken benutten
op de tweede plaats kan het programma worden verrijkt door de kwaliteit van de plekken in de luwte in te zetten voor het centrum. eén van die plekken is de historische kasteelboerderij Huis Sevenaer. de strategische positie die het landgoed ooit vervulde is onveranderd belangrijk, niet meer voor militaire doeleinden maar voor de vitaliteit van het centrum. Het strategische belang wordt nu bepaald door de ligging in de luwte van het centrum en de groene oase van het landgoed als enige nog in bedrijf zijnde stadsboerderij van Nederland.
naast Landgoed Sevenaer vormen het Freulebos, de groene plek rondom de kerk, de Witteburgstraat de plek van de burcht, het voorplein van het gemeente- en Hal 12 op het Bat-terrein en wandelroutes naar het buitengebied (potentieel) unieke kwaliteiten die Zevenaar onderscheiden van andere kernen. Gepositioneerd in de luwte van het kernwinkelgebied kunnen dit de trekkers worden van het centrum. Het zijn bij uitstek
geschikte plekken om het Verhaal van Zevenaar te vertellen en om de groene verblijfskwaliteit van het centrum een impuls te geven.


proces
omdat we de kennis en wensen van de ondernemers, de gemeente, bewoners en raadsleden zo goed mogelijk willen benutten is een interactief proces gevolgd. In juli hebben we gezamenlijk met het projectteam het centrum bezocht en zijn alle disciplines gevraagd hun ambities te delen. daarna is een eerste informatieavond gehouden en hebben de ondernemers en bewoners gezamenlijk een schouw gemaakt van het huidige
centrumgebied met zijn kwaliteiten en kansen.alle ambities, opmerkingen en wensen (zie bijlage) zijn zo goed mogelijk tegen elkaar afgewogen en verwerkt in een eerste presentatie van het inspiratiedocument, die opgesteld is om te bespreken in de projectgroep. Via de projectgroep zijn bij ambtenaren, raadsleden en ondernemers individuele reacties opgehaald op deze eerste presentatie. In onderliggend inspiratiedocument zijn alle reacties afgewogen en vertaald naar een integraal plan om van het centrum van Zevenaar een aantrekkelijk verblijfsgebied te maken.


doel inspiratiedocument
Het inspiratiedocument toont de ambitie voor het revitaliseren van het centrumgebied tot een aantrekkelijk verblijfsgebied. het inspiratiedocument antwoord op:

- Versterken verblijfskwaliteit en sfeer
- Inrichting ondersteunend aan belangrijkste functies
- Versterken sequentie van pleinen
- uitnodigende entrees
- aandacht voor groen in de stad
- uitdragen van het Verhaal van Zevenaar
- Goede voorzieningen voor auto en fiets
- Verlichting met meerwaarde in centrumbeleving
- Verduurzaming
- aandacht voor gevels en leegstand


Inmiddels is het centrum ingemeten en kan het inspiratiedocument vertaald worden naar een Vo en do
Inrichtingsplan openbare ruimte. daarna kan het plan stap voor stap uitgevoerd worden.


Opzet rapport
Het eerste hoofdstuk gaat in het kort in op de karakteristieken van het centrum van Zevenaar. ook is het Verhaal van Zevenaar opgenomen, dat door Bolder Brands in opdracht van het centrummanagement is opgesteld, omdat het verhaal en dit inspiratiedocument elkaar aanvullen en kunnen versterken.
daarna gaan we in het kort in op de context van het centrum. In het derde hoofdstuk wordt de toolbox beschreven. In de fasering wordt ingegaan op de stappen die genomen kunnen worden om het inspiratiedocument stapsgewijs tot uitvoer te brengen. Quick Wins zijn natuurlijk de openbare
ruimtes van het Raadhuisplein en het voorterrein van het Bat complex. deze kunnen meeliften op de ontwikkelingen in de aanliggende bouwvolumes: de herontwikkeling van het oude gemeentehuis en de transformatie van Hal 12. Het centrumgebied kan stap voor stap ontwikkeld worden tot een aantrekkelijk verblijfsgebied en gelijk opgaan met het uitrollen van de marketingstrategie.

 

Download hier het volledige rapport

Zet cookies aan om het formulier te tonen.